A l'entorn de comerç electrònic d'Activitats flor de Lliri SLU amb NIF B22387260 (en endavant Portalhipico.com ), El Client podrà adquirir diversos productes. La descripció de cada un dels productes la obtindrà a l'seleccionar i fer clic sobre el producte que li interessi.

Encara que Portalhipico.com ha tractat amb extrema minuciositat aquest aspecte, les fotografies, textos, grafismes, informacions i característiques que il·lustren els Productes, poden ser objecte de revisions i modificacions per part dels fabricants.

El Producte que rebi el consumidor pot ser que no correspongui exactament en aparença amb la imatge visualitzada del producte inclòs i seleccionat de la pàgina web de Portalhipico.com -ja que poden haver-se produït alguns canvis per part dels fabricants- però en tot cas sí que pertanyerà a la mateixa categoria de producte, amb les mateixes característiques tècniques i funcionals que el producte seleccionat pel consumidor en la pàgina web.

Els Productes venuts per Portalhipico.com han de ser utilitzades únicament per a nens de les edats recomanades pel fabricant, supervisats per un adult i sota la responsabilitat del mateix. Portalhipico.com no serà responsable de les conseqüències d'un mal ús o de la utilització d'un producte inadequat.

Primera.- Objecte

Portalhipico.com comercialitza a al gran públic únicament productes nous i conformes a les especificacions dels fabricants.

Les presents Condicions Generals de Venda i Contractació (en endavant, les «CGV» o «les Condicions Generals») estableixen les condicions aplicables a tot subministrament de productes efectuat per Portalhipico.com a tot Client a través d'Internet.

La compra de productes en Portalhipico.com implica l'acceptació de client de manera total i sense reserves l'aplicació de les CGV tal com apareixen a la nostra pàgina web, així com qualsevol condició particular que pugui existir.

Mitjançant les presents CGV s'informa a l'Client que Portalhipico.com podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar el contingut de les presents CGV i de qualsevol condició particular que pugui existir.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

El responsable de l'oferta contractual és Portalhipico.com. En cas que vulgui contactar amb Portalhipico.com ho podeu fer mitjançant el formulari ubicat a la pàgina «contacte» d'aquesta web o qualsevol de les altres formes de contacte que s'hi indiquen.

El consumidor i usuari o internauta és el / la adquirent dels productes i / o serveis existents al portal i haurà de ser major de divuit (18) anys (en endavant, el "Client") i tenir plena capacitat d'obrar per a celebrar contractes vinculants.

L'objecte de les CGV és determinar les condicions jurídiques aplicables a l'procediment de compravenda entre Portalhipico.com i el Client per permetre la compra dels béns o serveis oferts per Portalhipico.com.

Segona.- Definicions

A l'efecte de les presents CGV, els següents termes tenen el significat assenyalat a continuació:

«CLIENT O USUARI»:

La persona que accedeix al web de Portalhipico.com o requereix els Productes o serveis el subministrament sol·licita a Portalhipico.com virtut de les presents CGV.

«DATA DE LLIURAMENT»:

Es refereix a la data en què es lliura la Comanda Acceptat.

«PÀGINA WEB»:

La pàgina web Portalhipico.com

«PART»:

Es refereix, de forma genèrica, a Portalhipico.com o al Client o Usuari, mentre que, conjuntament, s'anomenen «Parts".

«COMANDA»

Relació de Productes sol·licitats pel client a Portalhipico.com.

«PREU / S»:

  1. els publicats per Portalhipico.com en el seu pàgina web i actualitzats de forma periòdica; o bé
  1. els comunicats per Portalhipico.com de forma prèvia a la formalització de la Comanda; i, en tot cas,
 1. els vigents en el moment de realitzar la Petició.

«PRODUCTES»:

Peces, Articles d'equitació i, en general, aquells productes i serveis oferts per Portalhipico.com en la seva Pàgina Web.

Tercera.- Procés de compra
 


3.1
 MODALITATS DE COMPRA

Posem a la seva disposició dues modalitats per fer la seva comanda:

 • Per Internet, mitjançant la nostra pàgina web: https: //Portalhipico.com (24h / dia, 365 dies / any).
 • Per correu electrònic / formulari web.

A l'realitzar una comanda i el pagament, s'aprova una petició de contracte entre el Client i Portalhipico.com.

La comanda es realitzarà amb caràcter vinculant per part de Client a l'fer clic al botó "Validar la comanda". Portalhipico.com remetrà a l'Client en el termini màxim de 48 hores següents, per correu electrònic, una confirmació de la seva petició indicant-li que es procedeix a realitzar la seva comanda el qual contindrà el detall de la contractació efectuada.

3.2 COMANDES I LA SEVA ACCEPTACIÓ

L'Usuari, en qualsevol moment previ a la celebració de l'contracte, podrà anul·lar la seva comanda i un cop celebrat el contracte, haurà d'estar al que estableix l'apartat de Desistiment de les presents Condicions Generals.

Portalhipico.com subministrarà els Productes a l'Client de conformitat amb les presents CGV.

Tot Comanda es formularà utilitzant les vies indicades en l'apartat III anterior, "Modalitats de compra". Per al cas que la via escollida pel Client sigui la pàgina web, haurà de seguir les instruccions que a aquest efecte s'indiquen en la mateixa indicant les següents dades:

  1. selecció del producte que desitja adquirir;
  1. dades de contacte de l'Client; i
 1. lloc de lliurament.

A l'efecte d'aquestes CGV s'estableix que només es considera com Comanda, aquell que contingui els elements relacionats en els números (i) a (iii) d'aquest apartat. Tot Comanda que no contingui aquests elements podrà ser directament ignorat per Portalhipico.com.

S'aclareix que és responsabilitat única i exclusiva de l'Client:

 • valorar les característiques de l'Producte segons les seves especificacions tècniques i en funció de les necessitats o requeriments a què hagi de ser destinat; així com,
 • determinar que el Producte subministrat per Portalhipico.com és adequat per a l'individu a què es pretén destinar, assumint el Client la responsabilitat de la mateixa en tot cas; i
 • com a conseqüència de l'anterior, el Client eximeix Portalhipico.com de tota valoració, comprovació o supervisió de la correcció o idoneïtat de tot Producte per al concret fi a què vagi a destinar.
 • la recerca d'un determinat producte al web és orientativa. L'ús d'aquestes eines de cerca no eximeix el client de la necessitat de verificar que el producte seleccionat és adequat per al seu ús.

Un cop estigui la Comanda Acceptat, el Client està obligat a la recepció dels corresponents productes i pagament dels mateixos.

3.3 PREUS, FORMA DE PAGAMENT I SEGURETAT

Els preus dels nostres Productes s'expressen en euros. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) està inclòs en aquests preus, però no les despeses d'enviament que aniran a càrrec de l'Client i hauran de ser abonats addicionalment i els quals es detallen a l'finalitzar la compra dels productes.

Qualsevol que sigui el seu país d'origen, tot comanda serà pagat en euros.

Portalhipico.com es reserva el dret a modificar els seus preus sempre que ho consideri oportú, però es facturaran els productes sobre la base de les tarifes en vigor en el moment de la comanda. Per aquest motiu, el Client a l'accedir a la pàgina web on constin els preus dels productes de Portalhipico.com, S'ha d'assegurar que són la versió actualitzada i no una versió anterior que el seu terminal hagi guardat en una memòria interna. És per aquest motiu que a l'accedir als preus dels productes i serveis, el Client es compromet a clicar sobre la icona "Actualitzar". En cas contrari Portalhipico.com no es responsabilitza que pugui existir una divergència en el preu del producte o servei i s'ha d'aplicar sempre el actualitzat.

3.3.1 Preus

Tots els Productes venuts a Portalhipico.com són lliurats a la Península Ibèrica i les Balears. L'IVA espanyol aplicat en el moment de la compra no té cap tipus de reducció.

Posem a la seva disposició 4 formes de pagament:

  1. Per targeta bancària en línia: Mitjançant sistema de pagament REDSYS
  1. Per transferència bancària: La Comanda serà enviat una vegada dipositat el seu ingrés en el compte de Portalhipico.com.
 1. per PayPal: Només per a pagaments a Espanya. Més detalls en www.paypal.com/es

Per lluitar contra el frau en els pagaments per Internet i per contribuir a la protecció de consumidor, Portalhipico.com té diversos processos.

Les pantalles on introduirà les dades de la targeta de crèdit, procedeixen directament d'entitats bancàries acreditades que rebran aquestes dades. Aquestes passarel·les d'informació són completament segures i estan subjectes a totes les normes de protecció. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció. Aquesta informació no serà retinguda, ni arxivada per Portalhipico.com.

Quan vegi els símbols de pagament, pot considerar que la seva operació està protegida. Si la nostra empresa d'assegurances o el nostre departament de seguretat sospiten d'alguna anomalia o frau, ens reservem el dret d'anul·lar la seva transacció per motius de seguretat.

3.4 LLIURAMENT DELS PRODUCTES

3.4.1 Data de lliurament

El temps de lliurament està compost de tres factors:

 • Temps de fabricació: correspon a el procés des que Portalhipico.com s'ordena la preparació del producte i el rep a les seves instal·lacions.
 • Temps de preparació: que correspon a la verificació de la informació proporcionada pel client; la preparació de la Comanda; i la posada a disposició de l'agència de transports dels seus paquets.
 • Temps de lliurament estimat des que el transportista rep la mercaderia.

Les comandes es fabriquen en un termini de 2 a 5 dies hàbils.

Les comandes es preparen en un temps d'1 a 3 dies hàbils.

Els terminis de lliurament de transportista constatats durant un període normal depenen de la modalitat d'enviament escollida pel client.

Hi pot haver modificació dels terminis de lliurament en cas d'anomalies derivades dels serveis de missatgeria i transport i per complicacions en el moment de subministrar els Productes.

Portalhipico.com es compromet a lliurar les comandes en un termini màxim de trenta dies a partir de la validació de la comanda.

En el cas que dins d'un mateix Comanda coincideixin articles les dates de disponibilitat siguin diferents, en funció de la seva disponibilitat, el termini de lliurament serà el corresponent a el de l'article la data de disponibilitat sigui posterior.

Sense perjudici de l'anterior, Portalhipico.com tindrà la possibilitat de dividir els lliuraments dels articles. En aquest supòsit, és a dir la divisió de la Comanda, les despeses de transport només es facturaran per a un únic enviament. Portalhipico.com no podrà responsabilitzar-se de les conseqüències degudes a un retard en el lliurament.

En cas de retard anormal, se li comunicarà via telefònica o mitjançant correu electrònic.

Així mateix, li facilitem un servei d'atenció a client de Portalhipico.com. En cas d'incidències o de tenir algun dubte, Portalhipico.com posa a la vostra disposició diverses possibilitats a la secció «contacte» d'aquesta mateixa web.

3.4.2 Lloc de lliurament

Llevat que una altra cosa en la Comanda Acceptat corresponent, els Productes seran lliurats a l'Client a l'adreça que consti en la Comanda, sempre dins de l'àmbit territorial de l'Espanya peninsular i Illes Balears.

Els Productes comandes seran lliurats a l'adreça indicada durant la compra (el Client ha d'assegurar l'exactitud de la direcció donada) o al punt de recollida indicat.

3.4.3 Transport

El transport serà contractat per Portalhipico.com així com la corresponent assegurança. Les despeses dels corresponents serveis de transport i segur seran facturats, juntament amb el corresponent Comanda Acceptat i segons els criteris de facturació de Portalhipico.com per aquests casos.

Certes categories de productes, per les seves dimensions, no poden ser lliurats a través de determinats mitjans de transport. Per aquesta raó Portalhipico.com es reserva el dret a proposar només els transportistes disponibles durant el seu procés de compra.

 

3.5 ACCEPTACIÓ DELS PRODUCTES

3.5.1 Recepció dels productes

El Client es compromet a acceptar els Productes en la data de lliurament efectiu dels mateixos, i en tot cas obligat a el pagament de l'preu corresponent si no ha estat fet efectiu encara.

La negativa injustificada a acceptar els Productes, segons la modalitat de lliurament pactada, facultarà Portalhipico.com a consignar a favor de l'Client, sense perjudici dels drets de crèdit que Portalhipico.com ostenti davant aquest pel pagament de l'Preu corresponent.

3.6 DISPONIBILITAT

Li comuniquem que la disponibilitat dels Productes oferts queda supeditada a l'volum d'existències disponibles a les instal·lacions de Portalhipico.com i els seus proveïdors.

En cas que el Producte comanda no es trobi disponible, o en cas de no acceptació pel Client de la data de lliurament, Portalhipico.com proposarà un producte de substitució si n'hi ha. El Client, tindrà el dret de acceptar-lo o rebutjar-lo. En aquest cas:

  1. Si la diferència de preu és a favor de l'Client, Portalhipico.com assumirà el cost de la diferència.
 1. Si la diferència de preu és a favor de Portalhipico.com, La diferència de preu serà retornada a l'Client.

Si el Client rebutja el producte de substitució, no podrà responsabilitzar Portalhipico.com per manca de disponibilitat del producte demanat a les existències de proveïdor o fabricant, i es reemborsaran els pagaments realitzats.

En cas de manca de disponibilitat de la totalitat o part de la Comanda, i / o de la denegació de la data de lliurament dels productes de substitució pel Client, el reemborsament s'efectuarà per ingrés bancari, en qualsevol cas, en un termini de trenta (30) dies com a màxim a partir de l'pagament de l'Client.

Portalhipico.com es reserva el dret a poder retirar en qualsevol moment tot Producte ofert en la seva Pàgina Web sense necessitat de preavís. En aquests casos, l'exercici de la facultat de retirar els Productes no donarà dret a l'Client a cap reclamació de danys i perjudicis. L'eventual acció de retirar Productes no afectarà al lliurament d'aquells que siguin objecte d'una Comanda Acceptat pendent de lliurament.

3.7 GARANTIES I SERVEI POST VENDA ( "SERVEI POST VENDA")

Tots els productes venuts per part de Portalhipico.com estan coberts per la garantia legal i per la garantia legal de defectes ocults.

3.7.1 Garantia

Per a tots els Productes comprats a Portalhipico.com, El Client es beneficiarà de la garantia legal corresponent a la tipologia de l'Producte en particular.

En tot cas, Portalhipico.com garanteix a l'Client que tots els Productes venuts per Portalhipico.com (I) han de ser de la naturalesa, quantitat, i qualitat descrites en el pressupost acceptat corresponent d'acord amb el qual es subministren; i (ii) complir amb tot el que disposa la legislació vigent tant de la Unió Europea com de l'ordenament espanyol que sigui aplicable; (Iii) estaran lliures de defectes substancials en el material i en la seva elaboració; i (iv) no estaran subjectes a cap tipus de càrrega.

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el Client conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració de l'contracte.

No s'inclouran possibles deficiències causades per un ús normal o desgast dels productes ni aquelles causades per cops o usos indeguts.

Terminis de la Garantia. Portalhipico.com respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos (2) anys des del lliurament. Excepte prova en contra, el lliurament s'entén feta el dia que figuri a la factura o albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior. El Client ha d'informar Portalhipico.com, De la falta de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que es va tenir coneixement de la mateixa.

Per conèixer les gestions que s'han de seguir davant els problemes o les avaries d'un producte pot contactar amb Portalhipico.com mitjançant les dades de contacte que es mostren a la web.

Per poder beneficiar-se de la garantia, s'ha de conservar la factura de compra de l'Producte.

Les garanties no cobreixen:

 • la substitució de consumibles;
 • la utilització anormal o fora dels usos aconsellats dels productes;
 • els defectes i les seves conseqüències vinculats a la utilització no conforme a l'ús per al qual el producte es destina;
 • els defectes i les seves conseqüències vinculades a tota causa exterior.

3.7.2 Exclusió específica de garantia sobre la idoneïtat dels Productes

De forma conseqüent amb el que estableix l'article 3.7.1 anterior, Portalhipico.com no atorga cap garantia ni, per això, respon per la falta d'idoneïtat dels Productes per als fins pretesos pel Client

El Client és l'únic responsable de la utilització i adquisició dels Productes així com del seu correcte emmagatzematge i / o tractament fins a la data d'ús, obligant-se, per això, a defensar, indemnitzar i mantenir indemne a Portalhipico.com, Als seus càrrecs directius, als seus treballadors, als seus agents o subcontractistes de qualssevol costos, honoraris, danys, reclamacions, despeses o procediments, incloent, però no limitat a, les reclamacions per Productes que acreditin són defectuoses.

3.7.3 Dret de desistiment:

En aplicació de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el Client disposa d'un termini de desistiment de 14 dies naturals a partir de la recepció de l'Producte.

En cas de desistiment, les despeses de devolució són a càrrec de l'Client i només són reemborsables per part de Portalhipico.com el preu de l'Producte, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim).

3.7.3.1 Formes d'exercir el dret de desistiment:

Segons les disposicions legals, el Client disposa de 14 dies naturals a partir del dia que el Client o un tercer indicat pel Client, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns per informar Portalhipico.com seva decisió de desistiment.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a qualsevol de les adreces i formes de contacte presents al nostre web. seva decisió de desistir de l'contracte a través d'una declaració inequívoca.

Perquè el desistiment de l'Client pugui ser acceptat, la Comanda ha de retornar-se a Portalhipico.com imperativament a les següents condicions:

 • la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret sigui enviada abans de l'transcurs de la data límit de desistiment abans indicada;
 • en estat de comercialització (és a dir, en perfecte estat de funcionament, net, no usat i no danyat).

Model de formulari de desistiment:

(Només ha d'omplir i enviar el present formulari si desitja desistir de l'contracte)

- A l'atenció de (aquí s'haurà inserir el nom de l'empresari, la seva adreça completa i, si disposa d'ells, el número de fax i la seva adreça de correu electrònic):

- Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*)

- Comanda el / rebut el (*)

- Nom de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.

3.7.3.2 Condicions de l'desistiment

En el cas que el dret de desistiment hagi estat exercit per part de l'Client de conformitat amb els requisits que s'estableixen en les presents CGV, aquest dret de desistiment obligarà a Portalhipico.com a la devolució a l'Client de l'preu facturat per la Comanda retornat. Les despeses de lliurament i devolució a més de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'Client d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que Portalhipico.com ofereix seran a càrrec de client. Portalhipico es compromet a fer-ho sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Portalhipico.com procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, llevat que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament.

Portalhipico.com pot retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El Client haurà de tornar o lliurar a Portalhipico.com directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir de l'contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Les despeses de devolució seran a càrrec de l'Client. Es calcula que aquest cost s'eleva a 9 € per comanda aprox ..

No obstant això, si la devolució es deu a la falta de conformitat de l'Producte, Portalhipico.com es responsabilitza de les despeses de devolució.

Només serà el Client responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

3.7.4 Canvi de producte:

Només serà el Client responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Si l'article ha estat enviat incomplet o danyat, Portalhipico.com aplicarà una exoneració depenent de la diagnosi que faci el Servei Postvenda (SPV). Portalhipico.com justificarà aquesta exoneració a el client enviant-li un document preparat pel SPV.

El client no podrà canviar els béns personalitzats, fabricats de manera expressa, o precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Els reemborsaments es realitzaran en la mateixa manera que es va realitzar el pagament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Portalhipico.com procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, llevat que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament.

3.7.5 Devolució de productes personalitzats:

Els productes venuts a Portalhipico.com són fabricats de manera expressa a petició de client. Aquests productes no seran reemborsables llevat que hi hagi una fallada en la fabricació del producte o que així ho estimi Portalhipico.com. En cap cas seran retornats aquells articles en els quals no es rep que s'esperava per no haver llegit prèviament el client les especificacions associades a l'producte. En cas d'error per part de l'empresa o fallada de fabricació, s'aplicaran també les condicions establertes en els apartats anteriors.

Els reemborsaments es realitzaran en la mateixa manera que es va realitzar el pagament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Portalhipico.com procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, llevat que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament .. Excepte per a la manera de pagament per contra-reemborsament en el qual el client haurà de facilitar a Portalhipico.com un número de compte per a realitzar-li una transferència bancària.

3.7.6 reclamacions:

Portalhipico.com posarà fulls de reclamació a la seva disposició. En cas que necessiti utilitzar-les, pot enviar una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic clients @Portalhipico.com. També pot dirigir-se a aquest correu electrònic per formular les reclamacions o directament a el Servei d'Atenció a l'Client.

 

4.1 LLENGUA EN LA QUAL FORMALITZA EL CONTRACTE

L'idioma que s'utilitzarà serà el castellà.

4.2 CESSIÓ

No serà necessari el consentiment de l'Client per a la cessió, per Portalhipico.com, A qualsevol societat del seu grup oa qualsevol filial d'aquesta, de les obligacions de compliment de les Comandes Acceptats. No obstant l'anterior, la cessió pel Client de qualsevol dels drets i / o obligacions que derivin de la Comanda Acceptat requerirà el consentiment de Portalhipico.com.

4.3 DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Client en cap cas i sota cap circumstància publicarà o farà servir cap marca, nom comercial ni logotip de Portalhipico.com sense autorització prèvia i per escrit d'aquesta.

La violació d'algun dels drets de propietat intel·lectual o industrial és un delicte.

4.4 FORÇA MAJOR

Cap de les parts serà responsable dels danys i perjudicis soferts per l'altra part que siguin conseqüència de l'incompliment per la primera part de les obligacions que sobre aquesta recauen en virtut de les presents CGV quan aquest incompliment sigui a causa de successos inevitables per la primera part (força major).

Això no obstant, cap de les parts quedarà alliberada per aquest motiu de les obligacions de pagament derivades de l'correcte compliment de les presents CGV.

En el cas que, per causa de força major, qualsevol de les parts sigui incapaç de complir les seves obligacions de conformitat amb aquestes CGV, la part afectada ha de comunicar a l'altra part les circumstàncies i el retard previst o altres efectes adversos per a la seva execució tan aviat com li sigui possible.

4.5 PRESUMPCIÓ DE RENÚNCIA DEL DRET:

El fet que, en qualsevol moment, qualsevol de les parts no exigeixi el compliment de qualsevol dels termes continguts en les presents Condicions Generals De Venda no serà considerat com a renúncia a qualsevol dret contingut en elles i no impedirà a aquesta part exigir l'estricte compliment de terme de què es tracti, o de qualsevol altre terme contingut en les condicions generals de Venda en qualsevol altre moment.

4.6 Protecció de dades personals:

Introducció: amb la informació que li proporcionarem a continuació Portalhipico.com, Vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: Portalhipico.com, Compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat vénen sent tractades d'acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.

La informació i dades que proporcioni a Portalhipico.com, Es compromet que sigui real i verídica.

Finalitats: les dades que ens facilitin i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres, s'incorporaran a un fitxer o fitxers titularitat de Portalhipico.com i es podran tractar per a les següents finalitats:

  1. Gestió general: seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva compra i relació amb nosaltres.
  1. notificacions de Portalhipico.com: En cas que a l'facilitar-nos les seves dades hagi assenyalat que accepta rebre notificacions de Portalhipico.com, L'informem i vostè consent expressament que siguin utilitzats durant i posteriorment a la seva relació amb nosaltres perquè li remetem informació i publicitat per qualsevol mitjà fins i tot per via electrònica correu electrònic o similar: (i) de productes i / o serveis de Portalhipico.com i de tercers relacionats amb el sector; (Ii) perquè li remetem la nostra newsletter; (Iii) perquè puguem realitzar estudis de qualitat i enquestes.
 1. Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades.

Comunicació de dades: l'usuari és consent que les seves dades siguin tractades i / o comunicats a les empreses de el grup Portalhipico.com. El client és informat d'aquesta comunicació temporal i limitada estrictament a l'objecte de la missió confiada. Mai aquesta comunicació estarà acompanyada d'una autorització a l'prestatari d'explotar les dades pel seu propi compte.

En el procediment de contractació quan realitza el pagament amb Targeta Bancària, es demanaran, entre d'altres, dades relatives a la targeta, els quals seran comunicats a l'entitat financera que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es realitzarà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de l'Producte o Productes sol·licitats i respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l'Usuari i Portalhipico.com en la qual el desenvolupament, compliment i control implica necessàriament la connexió d'aquest tractament amb fitxers de tercers, que és legítima en relació a l'acompliment de les finalitats especificades.

En aquest cas, vam dirigir directament a la pàgina segura de banca electrònica, i la informació de què disposa (cognoms de titular, número de la targeta, data d'expedició) no són mai comunicades pel banc a la nostra empresa.

En el pagament a través de el servei o compte PayPal, l'usuari serà redirigit a la pàgina web oficial de PayPal perquè introdueixi la modalitat de pagament i les dades necessàries per a l'efectivitat el pagament. Portalhipico.com no emmagatzema la informació relativa a les dades bancàries de l'usuari

Així mateix les dades podran ser tractats i / o comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i / o contractuals que puguin existir.

Dades de tercers: si vostè ens facilita dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Hipervincles: a la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui Portalhipico.com en qualsevol de les adreces que a la pàgina web s'indiquen. Indicant al sobre o en l'assumpte de l'missatge: Portalhipico.com, Avís Legal i d'privacitat.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

4.7 CARÀCTER SUBSTITUTIU DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA RESPECTE A ACORDS ANTERIORS:

Aquestes CGV substitueixen qualsevol altre acord orals o escrits entre les parts respecte de la matèria objecte d'aquest.

4.8 EFECTES DE LES ESTIPULACIONES IL·LEGALS, IMPOSSIBLES, invàlides o inaplicables:

Qualsevol estipulació continguda en les presents CGV que sigui contrària a la llei o que no pugui exigir-se per qualsevol raó, es considera suprimida, sense que la resta de les estipulacions hagin de perdre els seus efectes. En aquest cas, l'acord invàlid serà rectificat mitjançant un text modificat que haurà de mantenir el seu esperit i significat econòmic.

4.9 COMUNICACIONS ENTRE LES PARTS:

Qualsevol notificació o comunicació que s'hauria de fer entre les parts segons les presents Condicions Generals De Venda haurà d'efectuar o confirmar-se per correu electrònic, sense perjudici de la facultat de les parts d'optar per una altra forma d'enviament fefaent.

4.9.1 Llei aplicable i jurisdicció:

Les presents CGV es regiran i interpretaran d'acord amb la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Osca (Espanya).

4.9.2 limitació

En qualsevol cas, Portalhipico.com no serà en cap cas responsable:

 • qualsevol cost, càrrec o dany en què s'hagi incorregut com a conseqüència de qualsevol incompliment pel Client de les seves obligacions derivades de les presents CGV,
 • violació pel Client de qualsevol llei o reglamentació en matèria de protecció a consumidor, sanitat i ordre públic
Cinquena.- Acceptació de les presents condicions de venda

Les presents CGV regulen les relacions contractuals entre Portalhipico.com i el seu Client acceptant les dues parts sense reserva. Aquestes condicions generals de venda prevaldran sobre totes les condicions que figurin en qualsevol altre document, excepte derogació prèvia, expressa i per escrit per part de persona amb poders suficients vigents per part de Portalhipico.com.